تدوین و اجرای استراتژی اقیانوس آبی

گرچه شرایط اقتصادی، الزامات اقیانوس های آبی را مشخص می کند، اما باور کلی بر این است که شرکت ها می توانند به طور نظام مند استفاده از فرصت ها را به حد اکثر برسانند و به طور همزمان خطر های تدوین و اجرای استراتژی اقیانوس آبی را کاهش دهند. اگر شما درک کافی از اصول بیشینه سازی فرصت ها و کاهش خ در هنگام خلق و تسخیر اقیانوس های آبی نداشته باشید، به احتمال ی از ۵۰ درصد، بهره برداری از اقیانوس آبی طولانی تر می شود. البته، هیچ استراتژی ای بدون خطر نیست. همواره استرا تراتژی چه در اقیانوس قرمز و چه در اقیانوس آبی با فرصت و خطر ( تهدید) همراه خواهد بود. اما در حال حاضر ابزارها و چارچوب های تحلیلی برای موفقیت در اقیانوس های قرمز، نقش ایفا می کنند. تا زمانی که این واقعیت وجود دارد، اقیانوس های قرمز حتی اگر، الزامات کسب و کار برای خلق اقیانوس های آبی بسیار ضروری باشد، همچنان در دستور کار استراتژیک شرکت ها قرار دارند. شاید به همین دلیل شرکت ها به جای اینکه فراتر از فضای صنعت موجود گام بردارند، به طور جدی به این توصیه ها عمل می کنند.

این کتاب سعی دارد تا با ارایه یک روش شناسی خاص، این عدم توازن را نشان دهد. در اینجا اصول و چارچوب های تحلیلی برای موفقیت در اقیانوس های آبی را اریه می کنیم.

فصل دوم ابزارها و چارچوب های تحلیلی را که برای خلق و تسخیر اقیانوس های آبی ضروری هستند، معرفی می کند. ابزارهای مکمل در صورت لزوم در سایر فصول معرفی می شوند. این ابزارهای تحلیلی در سراسر کتاب مورد استفاده قرار می گیرند. شرکت ها می توانند تغییرات پیشگیرانه ای را از طریق بکار گیری هدفمند این ابزارها و چار چوب های اقیانوس آبی در اصول صنعت یا بازار به وجود آورند. تغییراتی که ریشه در مسایل فرصت و تهدید دارند. مابقی فصول به معرفی اصولی دیگر می پردازد که برای تدوین و پیاده سازی موفقیت آمیز استراتژی اقیانوس آبی استفاده می شوند و نحوه بکار گیری آنها را در عمل، توضیح می دهند.

چهار اصل اساسی برای تدوین موفقیت آمیز استراتژی اقیانوس آبی وجود دارد. فصول سوم تا ششم به ترتیب این اصول را معرفی می کنند. فصل سوم مسیر هایی که می تواند به طور نظام مند فضای بازار غیر رقابتی را در صنایع مختلف ایجاد و خطر ها را کاهش دهد، شناسایی می کند و به شما درباره نحوه رقابت جدید با نگاه به شش مسیر رایج رقایت برای گشودن اقیانوس های آبی که از نظر تجاری مهم هستند، درس های زیادی می آموزد. این شش مسیر شامل: توجه به صنایع جایگزین، گروه استراتژیک، گروه های خریدار، عرضه محصولات و خدمات، گرایش های کاری- هیجانی و در نهایت زمان است.

فصل چهارم نحوه ی طراحی فرایند برنامه ریزی استراتژیک شرکت را فراتر از بهبود وضع موجود و در واقع راهی برای توسعه و خلق نوآوری های ارزش نشان می دهد. این فصل جایگزینی رابرای فرایند برنامه ریزی استراتژیک رایج مطرح میکند که اغلب از آن به عنوان بازی با الفاظ و اعداد انتقاد می شود، زیرا فقط سبب بهبود تدریجی در شرکت ها خواهد شد. این فصل با معرفی یک رویکرد بصری، به شما می گوید که بر تصویر کلان شرکت تمرکز کنید. همچنین، یک فرایند برنامه ریزی شامل چهار مرحله را ارایه می دهد که به کمک آن می توانید استراتژی ای بسازید که سبب خلق و تسخیر فرصت های اقیانوس آبی میشود.

فصل پنجم نحوه بیشینه سازی اندازه اقیانوس آبی را نشان می دهد. این فصل فعالیت های رایج فرا روی شرکت ها در رویارویی با الویت های مشتری غعلی و خلق بازار بسیار بزرگ تقاضای جدید را به چالش می کشد. معمولا این فعالیت در بازارهای هدف کوچک، نتیجه بخش است. همینطور، این فصل نحوه ی جمع آوری تقاضا، نه فقط با تمرکز بر تفاوت ها یی که مشتریان را از هم تفکیک می کند، بلکه ایجاد شباهت ها بین غیر مشتریان و بیشه سازی اندازه اقیانوس آبی خلق شده و تقاضای جدید و کمیته سازی خطر مقیاس را نشان می دهد.

فصل ششم طراحی یک استراتژی را مطرحح می کند که به شما امکان می دهد نه تنها در فراهم آوردن ارزش برای حجم عظیمی از خریداران جهش به وجود اورید، بلکه مدل کسب و کار پایداری برای تولید و نگهداری رشد سودآور بسازید. این فصل به شما اطمینان میدهد تا برای شرکت خود مدل کسب و کاری بسازید که از اقیانوس آبی خلق شده بهره ببرد. همچنین این فصل خطر مدل کسب و کار را مشخص می کند و توالی استراتژی ها را توضیح می دهد، یعنی باید استراتژی ای را بسازید که مطمئن شوید شما و مشتریان تان با خلق کسب وکار جدید؛ هردو طرف ، برنده هستید. این استراتژی از توالی بهره وری، قیمت، هزینه و گزینش پیروی میکند.

فصل هفتم و هشتم به ترتیب اصولی رابیان می کنند که سبب اجرای اثر بخش استرتژی اقیانوس آبی می شوند. به ویژه، فصل هفتم به معرفی آنچه که ما آن را رهبری پیشتاز می نامیم، می پردازد. رهبری پیشتاز نشان می دهد که چگونه مدیران سازمان را بسیج کنید تا بر موانع کلیدی سازمانی که پیاده سازی استراتژی اقیانوس آبی را متوقف می کنند، غلبه کنید. این کار با خطر سازمانی سر و کار دارد. این فصل نشان می دهد که چگونه رهبران و مدیران می توانند بر موانع شناختی، منابع، انگیزشی و سیاسی، علیرغم زمان و منابع محدود در اجرای استراتژی اقیانوس آبی، چیره شوند.

فصل هشتم درباره یکپارچه سازی در استراتژی بحث میکند، یعنی ایجاد انگیزه در افراد برای اجرای استراتژی اقیانوس آبی به گونه ای پایدار در سازمان. این فصل به معرفی آنچه که ما آن را فرایند انصاف مینامیم، می پردازد. از آنجایی که استراتژی اقیانوس آبی عزیمت از وضعیت کنونی را به تصویر می کشد، این فصل نشان می دهد که چگونه فرایند انصاف موجب تسهیل ایجاد و اجرای استراتژی از طریق بسیج کردن افراد برای همکاری داوطلبانه دراجرای استراتژی اقیانوس آبی می شود. این کار با خطر مدیریت در برخورد با نگرش ها در رفتارهای افراد مرتبط است. شکل ۱-۴

شش اصل اساسی برای تدوین و اجرای مو فقیت آمیز استرتژی اقیانوس آبی و خطر های پیش روی این اصول را نشان می دهد.

شکل۱-۴: شش اصل استراتژی اقیانوس آبی

 Untitled-10

 

فصل نهم درباره جوانب پویایی استراتژی اقیانوس آبی و مسایل مربوط به حفظ، پایداری و تجدید آن بحث می کند.

اکنون اجازه دهید که به فصل دوم بپردازیم . در این فصل ابزار ها و چارچوب های اصلی تحلیلی را که به منظور تدوین و اجرای استراتژی اقیانوس آبی در سراسر کتاب بکار می روند، توضیح می دهیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *