گلف باز و میلیونر – ۸ – گلف باز نیروی درونی خود را کشف می‌کند