۲۳
مهر
course-6
شروع ترم بهاری آموزش کامپیوتر ایران
۸:۰۰ قبل از ظهر - ۵:۰۰ بعد از ظهر
Venice, Italy

سایت هایی که با وردپرس ساخته می شوند معمولاً استاندارد تر هستند و اگر کمی در طراحی دقت کنیم به راحتی می توانیم سایتی...

۰۱
اسفند
event-3
همایش دانشجویان نرم افزار دانشگاه تهران
۱۲:۰۰ قبل از ظهر - ۵:۰۰ بعد از ظهر
Birmingham, UK

سایت هایی که با وردپرس ساخته می شوند معمولاً استاندارد تر هستند و اگر کمی در طراحی دقت کنیم به راحتی می توانیم سایتی...

۰۸
مهر
course-7
شروع ترم تابستانه آموزشگاه حضوری
۸:۰۰ قبل از ظهر - ۵:۰۰ بعد از ظهر
NewYork, USA

سایت هایی که با وردپرس ساخته می شوند معمولاً استاندارد تر هستند و اگر کمی در طراحی دقت کنیم به راحتی می توانیم سایتی...

۰۱
شهریور
event-4
افتتاح آموزشگاه آنلاین کامپیوتر ابزار وردپرس
۸:۰۰ قبل از ظهر - ۵:۰۰ بعد از ظهر
Chicago, US

سایت هایی که با وردپرس ساخته می شوند معمولاً استاندارد تر هستند و اگر کمی در طراحی دقت کنیم به راحتی می توانیم سایتی...

۲۱
دی
event-2
سمینار استفاده از عکاسی مستند در ایران
۸:۰۰ قبل از ظهر - ۵:۰۰ بعد از ظهر
Paris, French

سایت هایی که با وردپرس ساخته می شوند معمولاً استاندارد تر هستند و اگر کمی در طراحی دقت کنیم به راحتی می توانیم سایتی...

۰۹
فروردین
event-2
سمینار آموزش فوتوشاپ در کلاس حضوری
۸:۰۰ قبل از ظهر - ۵:۰۰ بعد از ظهر
Vancouver, Canada

سایت هایی که با وردپرس ساخته می شوند معمولاً استاندارد تر هستند و اگر کمی در طراحی دقت کنیم به راحتی می توانیم سایتی...

۱۷
اسفند
6
شروع به کار وبسایت آموزش آنلاین
۷:۰۰ قبل از ظهر - ۶:۰۰ قبل از ظهر
تهران

سایت هایی که با وردپرس ساخته می شوند معمولاً استاندارد تر هستند و اگر کمی در طراحی دقت کنیم به راحتی می توانیم سایتی...