ابتکار

۰۴ آذر ۱۳۹۳
عبور از سد نگهبانی!!!

عبور از سد نگهبانی!!!

چطور از سد نگهبان شرکت عبور کنم؟ نگهبان هر شرکت نخستین سدی است که یک فروشنده باید از آن بگذرد تا بتواند وارد شود و دنبال تصمیم‌گیرنده‌ی اصلی بگردد. نکته‌ی […]