ادراک

۱۲ آذر ۱۳۹۳
ادراک

ادراک

جدا از موضوعات بسیار فنی، مهمترین بخش تفکر، ادراک است. ادراک، نحوه‌ی نگرش ما به جهان است: برای چه چیزهایی اهمیت قائل هستیم؟ دنیا را چگونه می‌سازیم؟ پرفسور دیوید پرکینز، […]