ارتباطات

۰۴ مهر ۱۳۹۵
بزرگترین مشکل ارتباطات جرج برنارد شاو

بزرگترین مشکل ارتباطات جرج برنارد شاو

  بزرگترین مشکل ارتباطات جرج برنارد شاو تنها و بزرگترین مشکل در رابطه، توهم این است که ارتباط، صورت گرفته است. جرج برنارد شاو The single biggest problem in communication […]