انتقاد

۱۰ آبان ۱۳۹۳
تفکر انتقادی

تفکر انتقادی

چندین مدرسه، «تفکر انتقادی» را در برنامه درسی خود گنجانده‌اند. تفکر انتقادی، بخش باارزشی از تفکر است، اما این امر به‌تنهایی کافی نیست و مانند همان چرخ جلو سمت چپ […]