بازار کار

۱۶ آذر ۱۳۹۳
از مادری تا مدیریت

از مادری تا مدیریت

اصولی را که موردبحث قرار خواهیم داد به‌منظور بکارگیری در جهان به‌ سرعت در حال تغییر قرن بیست و یکم به وجود آمده است. بنا بر نظر کارشناسان، فردی که […]