ترس از شکست

۰۳ آذر ۱۳۹۳
ترس از شکست؟!!

ترس از شکست؟!!!

چه چیز ترس از شکست را در من ایجاد می‌کند و چطور می‌توانم بر سرخوردگی ناشی از ناکامی غلبه کنم؟ ترس از شکست یا هراس از سرخوردگی هم مانند بقیه‌ی […]