دویدن

۰۸ آبان ۱۳۹۵
پیشرفت دائمی تحت هر شرایطی از نگاه مارتین لوتر کینگ جونیور

پیشرفت دائمی تحت هر شرایطی از نگاه مارتین لوتر کینگ جونیور

پیشرفت دائمی تحت هر شرایطی از نگاه مارتین لوتر کینگ جونیور اگر نمی‌توانید پرواز کنید، بدوید. اگر نمی‌‌توانید بدوید، راه بروید. اگر نمی‌توانید راه بروید، چهار دست و پا بروید. […]