مخالفت با قیمت

۱۱ آذر ۱۳۹۳
مخالفت با قیمت ما!

مخالفت با قیمت ما!

اگر با قیمت مخالفت شد، تکلیف من چیست؟ (راستی اول چه کسی حرف قیمت را زد؟) نکته مثبت در مخالفت با قیمت پیشنهادی شما این است که نشان می‌دهد مشتری […]