۰۴ شهریور ۱۳۹۳

معطل نکن! موفق شو!

توانایی ما در غلبه بر معطل کردن و انجام کارها مطابق زمان‌بندی و برنامه‌ریزی، یکی از عوامل تعیین‌کننده شکست یا […]