هاروارد

۱۴ آبان ۱۳۹۳
مشتری‌ها چگونه فکر می‌کنند

منابع بینش‌های کتاب مشتری‌ها چگونه فکر می‌کنند

ایده‌های مطرح‌شده در این کتاب از پژوهش‌های رهبران رشته‌ها و حوزه‌های مختلف اقتباس ‌شده‌اند. اگر چه به نظر می‌رسد اصل و ریشه این مطالب هیچ ارتباطی به هم نداشته باشند، […]