پاتریک لنچونی

۰۸ آبان ۱۳۹۳
پنج وسوسه مدیران عامل

تماس

اندرو اول جُنب نخورد. همین‌طور به صندلی پهلویی زل زده بود، انگار کسی آنجا نشسته که قرار است بگوید برود یا نرود. بعد، بدون دودلی برخاست و دنبال مرد به […]