۰۸ آبان ۱۳۹۳
پنج وسوسه مدیران عامل

تماس

اندرو اول جُنب نخورد. همین‌طور به صندلی پهلویی زل زده بود، انگار کسی آنجا نشسته که قرار است بگوید برود […]