چرچیل

۰۲ مهر ۱۳۹۵
معنی دشمن برای وینستون چرچیل

معنی دشمن برای وینستون چرچیل

  معنی دشمن برای وینستون چرچیل اگر دشمنانی دارید، به این معنی است که گاهی در زندگی تان برای چیزی ایستادگی کرده اید. وینستون چرچیل You have enemies? Good. That […]