کارکنان

۰۴ شهریور ۱۳۹۳

استراتژی‌های نابودکننده مدیریت

دیو کرپن، درکتاب پرفروش خود با عنوان کسب‌وکار دوست‌داشتنی، در پی یافتن مهره مار رهبران و مدیران محبوب سازمان‌های موفق است. وی برای یافتن پاسخ، تحقیقات و مصاحبه‌های مفصلی را […]