۰۱ مهر ۱۳۹۵

یوهان گوته عاشق که بود؟

یوهان گوته عاشق که بود؟ من عاشق کسانی هستم که برای غیرممکن اشتیاق دارند. یوهان ولفگانگ فون گوته I love […]